• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Публічна інформація

4210

690

-

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

СТАТУТ ШКОЛИ

С Т А Т У Т

Ступичненської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

Катеринопільської районної ради

Черкаської області

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Схвалено конференцією закладу

“_01_”вересня 2016_ р. Протокол № 1

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ступичненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Катеринопільської районної ради Черкаської області (далі – школа) перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району (районній комунальній власності) і відноситься до сфери управління відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації.

1.2. Юридична адреса школи:

20514, Україна, Черкаська обл., Катеринопільський район, с. Ступичне

вул. Шкільна, 12

тел. 92-3-40

1.3. Школа є юридичною особою, діє на підставі Статуту, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний код юридичної особи. Школа є неприбутковою організацією.

1.4. Засновником школи є Катеринопільська районна рада Черкаської області.

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями школи є:

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, що затверджується постановою Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:

- забезпечення рівня базової загальної середньої освіти у межах державних вимог до їх змісту, рівня, обсягу;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У школі навчання здійснюється української мовою, може запроваджуватись поглиблене вивчення окремих предметів виходячи із побажань батьків та учнів.

1.11. Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- володіти, користуватися рухомим і нерухомим майном в межах визначених законодавством України, власним статутом, рішеннями Катеринопільської районної ради;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку.

1.12. У школі створюються та функціонують методичні об'єднання вчителів, класних керівників, школа молодого вчителя тощо.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються відділом освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації і здійснюються центральною районною лікарнею.

1.14. Засновник делегує відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації функції щодо організації харчування дітей у школі. На керівника школи безпосередньо покладається відповідальність за здійснення контролю за організацією харчування дітей, додержання при цьому вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм.

1.15. Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечує безкоштовне харчування дітей пільгових категорій, визначених чинним законодавством та рішеннями районної ради

1.16. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.17. У школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів школи до вступу в будь-які громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини.

Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додається розклад уроків та режим роботи школи (щоденний, річний).

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за очною формою навчання.

2.5. Зарахування учнів до школи здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють), а також копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу.

До першого класу зараховуються діти з шести років.

У разі потреби вихованець, учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється у визначеному Міністерством освіти і науки України порядку.

2.6. Школа забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

2.7. Школа приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

2.8. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачено робочим навчальним планом.

Тривалість уроку становить:

1 клас -35 хвилин.

2 - 9 класи - 40 хвилин.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації та місцевим управлінням Держпродспоживслужби.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на два семестри.

2.9. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.10. Тривалість канікул протягом навчального року – не менше 30 днів.

2.11. Тривалість перерв між уроками встановлюються з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів.

2.12. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і погоджується радою школи та профспілковим комітетом, затверджується директором школи. Крім різних форм обов’язкових занять у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У школі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Порядок переведення і випуск учнів школи здійснюється у порядку, встановленому МОН.

2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок її проведення визначається чинним законодавством.

2.18. В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин звільняються від державних атестацій.

2.19. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні початкової школи – табель успішності;

по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

За відмінні успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватися похвальним листом. За відмінні успіхи у навчанні випускники основної школи одержують свідоцтво з відзнакою.

2.20. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися інші форми морального і матеріального заохочення, що не суперечать чинному законодавству (у межах коштів, передбачених на ці цілі).

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є учні, керівники, педагогічні працівники, інші спеціалісти, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи.

3.3. Учні мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивноюбазою школи;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо;

- участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами;

- захист від будь яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій працівників, які порушують їх права, принижують честь, гідність;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні школи зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом базової середньої освіти, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;

- бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватись правил особистої гігієни;

- сумлінно виконувати завдання вчителів, дотримуватись зразкової поведінки на уроках, перервах і в громадських місцях;

- дотримуватись правил безпеки під час навчально-виховного процесу.

3.5. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, галузевими нормативними актами.

До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.6. Педагогічні працівники школи мають право на:

- захист професійної честі та гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;

- участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування школи;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової роботи відповідно до діючих нормативних документів;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії в порядку, визначеному законодавством України;

- матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

3.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи і затверджується відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.8. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

3.9. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність школи, здійснюється лише за їх згодою.

3.10. Педагогічні працівники школи зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника школи;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу школи;

- утверджувати настановленням і особистим прикладом повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

- виконувати статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виховувати повагу до батьків, культурно-національних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, цивілізації, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного і психічного насильства, запобігати вживанню дітьми алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- виконувати накази і розпорядження директора школи, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- вести відповідну документацію.

3.11. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.13. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймається на роботу і звільняється директором школи згідно з чинним законодавством.

Їхні права, обов'язки регулюються трудовим законодавством, посадовими інструкціями та правилами внутрішнього трудового розпорядку школи.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- створювати батьківські громадські організації, обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в школі;

- сприяти зміцненню, матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

- брати участь у поліпшенні організації навчально-виховного процесу;

- звертатись до органів державного управління і громадського самоврядування, директора школи з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

- захищати в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах законні інтереси своїх дітей.

3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту школи;

- поважати честь і гідність дитини, працівників школи;

- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов, культури, сім'ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.16. Інші права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

3.17. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

4.1. Управління школою здійснюється на основі принципів демократизму, гуманізму, свободи і відповідальності, поєднання колегіального та одноосібного управління.

Управління школою здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації.

Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директором школи може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

Директор школи та його заступник призначаються і звільняються з посади відділом освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Директор школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту базової середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами;

- забезпечує контроль за організацією харчування і медичного обслуговування учнів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- здійснює збереження майна школи;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

- розпоряджається в установленому порядку майном школи та її коштами;

- щороку звітує про свою роботу на конференції школи (загальних зборах колективу).

4.3. Вищим органом громадського самоврядування школи є конференція (загальні збори колективу), що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від трьох категорій:

працівників навчального закладу – 10 осіб (зборами трудового колективу);

учнів школи ІІ ступеня – 10 осіб (класними зборами);

батьків, представників громадськості – 10 осіб (класними батьківськими зборами).

Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради школи, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, засновник.

Конференція:

- обирає раду школи, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- заслуховує звіт директора і голови ради школи;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

- затверджує основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності школи;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.4. У період між конференціями діє рада школи.

Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школи;

- розширення колегіальних форм управління школи;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в школі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів.

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства, обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.5. До ради вибирають пропорційно представників від педагогічного колективу, учнів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначається конференцією школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймаються виключно конференцією (зборами).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.

4.6. Рада школи діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Кількість засідань ради визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засідання не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту школи, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи Склад комісії і зміст їх роботи визначається радою.

4.7. Рада школи:

- організовує виконання рішень конференції (загальних зборів);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту школи;

- затверджує режим роботи школи;

- сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів";

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи відзначаються радою.

4.8. При школі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти піклувальна рада, батьківський комітет, учнівський комітет.

4.9. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності базової середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.10. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

- зміцнення навчальної, матеріально-технічної, спортивної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- рекомендації щодо раціонального використання фонду;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників школи; стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою.

4.11. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ організацій, навчальних закладів, окремих громадян.

Члени піклувальної ради обираються на конференції школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.

4.12. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.13. Очолює Піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє Піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членами піклувальної ради.

4.14. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- залучати додаткові джерела фінансування школи;

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних, працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники самоврядування;

4.15. У школі створюється постійно діючий колегіальний орган управління - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.16. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи школи, варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності школи, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов'язків.

- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю школи.

4.17. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.18. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

5.2. Майно школи є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району (районною комунальною власністю), яке належить закладу на правах, визначених законодавством України та рішенням районної ради.

Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством та рішення районної ради.

Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансування школи здійснюється її засновником або уповноваженим ним органом відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.

6.2. Джерелами формування кошторису школи є:

- кошти державного та місцевого бюджетів;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду споруд, обладнання, приміщень;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

6.3. Кошти школи (доходи у разі їх отримання) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання школи, реалізації мети (завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

Забороняється розподіл отриманих коштів або їх частини між засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органом управління та іншими пов’язаними з ними особами.

6.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи школи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям (навчальним закладам, органу управління) або зараховуються до доходу бюджету.

6.5. Школа згідно із законодавством має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

6.6. Порядок діловодства, звітності і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН. Бухгалтерський облік здійснюється фінансово-господарським підрозділом відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації.

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Школа має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють ДІНЗ, управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування школи або відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської районної державної адміністрації.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її засновником відповідно до законодавства.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник.

Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику .

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Зміни та доповнення до Статуту готуються школою, розглядаються конференцією закладу, погоджуються відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, затверджуються Катеринопільською районною радою або за її дорученням головою районної ради.

10.2. Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством України та рішеннями Катеринопільської районної ради.
Директор школи В.М.Турло
ПРОТОКОЛ № 1

засідання педагогічної ради

Ступичненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 13.02. 2018р.

Голова – В.М.Турло

Секретар – С.В.Горовенко

Присутні – 5 осіб

Відсутні – 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження списку підручників для учнів 5 класу.

І. СЛУХАЛИ:

голову педагогічної ради В.М.Турла, який ознайомив вчителів-предметників з листом відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської РДА від 12.02.2018р. № 154 «Про вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу».

ВИСТУПИЛИ:

вчитель української мови, української літератури та зарубіжної літератури С.В.Горовенко, яка запропонувала замовити підручники для учнів 5 класу: «Українська мова», автор Глазова О.П.;«Українська література», автор Авраменко О.М.;«Зарубіжна література», автори Ніколенко О.М.,Конєва Т.М., Орлова О.В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.

ВИСТУПИЛИ:

вчитель англійської мови Г.І.Несвячена, яка запропонувала схвалити вибір підручника «Англійська мова», автор Карпюк О.Д.

ВИСТУПИЛИ:

вчитель природознавства та основ здоров’я Р.В.Бойко з пропозицією затвердити вибір підручників для учнів 5 класу: «Природознавство», автори Коршевнюк Т.В., Баштовий В.І.; «Основи здоров’я», автори Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К.

ВИСТУПИЛИ:

вчитель математики Л.М.Крекотень, яка запропонувала схвалити вибір підручника «Математика», автори Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Бочко О.П., Коломієць О.М., Сердюк З.О.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Схвалити та затвердити вибір підручників для учнів 5 класу з української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, математики, природознавства та основ здоров’я.

1.2. Оприлюднити даний протокол педради на сайті школи.

До 15.02.2018р.

Голова: В.М.Турло

Секретар: С.В.Горовенко

Вчителі- предметники: Г.І.Несвячена

Р.В.Бойко

Л.М.Крекотень


ПРОТОКОЛ № 3

засідання педагогічної ради

Ступичненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 23.04. 2018р.

Голова – В.М.Турло

Секретар – С.В.Горовенко

Присутні – 3 особи

Відсутні – 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження списку підручників для учнів 5 класу.

І. СЛУХАЛИ:

голову педагогічної ради В.М.Турла, який ознайомив вчителів-предметників з листом відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської РДА від 19.04.2018 №­­­­342 «Про вибір та замовлення підручників для учнів 5 класу».

ВИСТУПИЛИ:

вчитель історії Н.Л.Бабенко, яка запропонувала замовити підручники для учнів 5 класу: «Вступ до історії», автор Власов В.С.

ВИСТУПИЛИ:

вчитель інформатики В.М.Турло, який запропонував схвалити вибір підручника «Інформатика», автор Морзе Н.В.

УХВАЛИЛИ:

1.1.Схвалити та затвердити вибір підручників для учнів 5 класу «Вступ до історії», автор Власов В.С. та «Інформатика», автор Морзе Н.В.

1.2.Оприлюднити даний протокол педради на сайті школи.

До 30.04.2018р.

Голова: В.М.Турло

Секретар: С.В.Горовенко

Вчителі- предметники: Н.Л.БабенкоПРОТОКОЛ № 4

засідання педагогічної ради

Ступичненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 16.05. 2018р.

Голова – В.М.Турло

Секретар – С.В.Горовенко

Присутні – 5 осіб

Відсутні – 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження списку підручників для учнів 1 класу.

І. СЛУХАЛИ:

голову педагогічної ради В.М.Турла, який ознайомив вчителів початкових класів з листом відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської РДА 11.05.2018 № ­­­­428 «Про вибір та замовлення підручників для учнів 1 класу».

ВИСТУПИЛИ: вчитель початкових класів Л.В.Баліцька, яка запропонувала замовити підручники для учнів 1 класу: 1. «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  Криган, С. Г.; В’югіна, Л. Ю. (2018)

2. «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти

Гісь, О. М.; Філяк, І. В. (2018) 3. «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)  Худик, К. Г. (2018) 4. «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Вашуленко, М. С.; Бевз, В. Г.; Єресько, Т. П.; Трофімова, О. Г. (2018) 5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти  Лємешева, Н. А. (2018)

УХВАЛИЛИ:

1.1.Схвалити та затвердити вибір підручників для учнів 1 класу 1.2.Оприлюднити даний протокол педради на сайті школи.

До 17.05.2018р.

Голова: В.М.Турло

Секретар: С.В.Горовенко

Вчителі початкових класів: Л.В.Баліцька

Н.С.Турло

С.П.Ковтун


ПРОТОКОЛ № 1

засідання педагогічної ради

Ступичненської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

від 05.03. 2019р.

Голова – В.М.Турло

Секретар – Л.В.Баліцька

Присутні – 4 особи

Відсутні – 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження списку підручників для учнів 2 класу.

І. СЛУХАЛИ:

голову педагогічної ради В.М.Турла, який ознайомив учителів початкових класів з листом комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 12.02.2019р. № 73/01-19 «Про конкурсний відбір підручників

для учнів 2 класу» та листом відділу освіти, молоді та спорту Катеринопільської РДА 25.02.2019 № ­­­­232 «Про вибір підручників».

ВИСТУПИЛИ: учитель початкових класів Л.В.Баліцька, яка запропонувала затвердити список підручників для учнів 2 класу, виставлених за пріоритетом :

«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

1.Волощенко, О. В.; Козак, О. П.; Остапенко, Г. С. (2019)

2. Воронцова, Т. В.; Пономаренко, В. С.; Хомич, О. Л.; Гарбузюк, І. В.; Андрук, Н. В. (2019)

3. Большакова, І. О.; Пристінська, М. С. (2019)

4. Гільберг, Т. Г.; Тарнавська, С. С.; Павич, Н. Н. (2019)

5. Гнатюк, О. В.; Антонова, О. П.; Бровченко, А. В. (2019)

6. Іщенко, О. Л.; Ващенко, О. М.; Романенко, Л. В.; Романенко, К. А.; Кліщ, О. М. (2019)

«Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 

1.Сапун, Г. М.; Придаток, О. Д. (2019)

2.Остапенко, Г. С. (2019)

3.Чумарна, М. І. (2019)

4. Іваниця, Г. А. (2019)

5.Большакова І.О. (2019)

6. Іщенко, О. Л.; Логачевська, С. П. (2019)

«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти

1. Заїка, А. М. (2019)

2. Гісь, О. М.; Філяк., І. В. (2019)

3. Лишенко, Г. П. (2019)

4. Оляницька, Л. В. (2019)

5. Логачевська, С. П.; Логачевська, Т. А.; Комар, О. А. (2019)

6. Скворцова, С. О.; Онопрієнко, О. В. (2019)

«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти

1.Лємешева, Н. А. (2019)

2. Масол, Л. М.; Гайдамака, О. В.; Колотило, О. М. (2019)

3. Лобова, О. В. (2019)

4. Островський, В. М.; Федун, Г. П. (2019)

5. Кізілова, Г. О.; Шулько, О. А. (2019)

6. Калініченко, О. В.; Аристова, Л. С. (2019)

«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) 

1. Карпюк, О. Д. (2019)

2. Мітчелл, Г. К. (2019)

3. Герберт, Пухта; Ґюнтер, Ґернґрос; Пітер, Льюіс-Джонс (2019)

4. Будна, Т. Б. (2019)

5. Бєляєва, Т. Ю. (2019)

6. Губарєва, С. С.; Павліченко, О. М.; Залюбовська, Л. В. (2019)

УХВАЛИЛИ:

1.1.Схвалити та затвердити список підручників для учнів 2 класу.

1.2.Внести список підручників в системі ІСУО відповідно до інструктивно-методичних матеріалів.

До 07.03.2019р.

1.3.Оприлюднити даний протокол педради на сайті школи.

До 07.03.2019р.

Голова: В.М.Турло

Секретар: Л.В.Баліцька

Вчителі початкових класів: Н.С.Турло

С.П.Ковтун

Кiлькiсть переглядiв: 422

Коментарi